การประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งาน

การประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับ ดูปองท์ให้บริการเว็บไซต์นี้แก่คุณภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) ข้อกำหนดจะใช้กับเว็บไซต์นี้ซึ่งอยู่ที่ www.dupont.com และเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดของดูปองท์ทั่วโลก (เรียกรวมว่า “ไซต์”) ไซต์ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การออกแบบ โครงสร้าง และลักษณะที่แสดงของไซต์) เป็นทรัพย์สินของ E. I. du Pont de Nemours and Company โดยได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมถึงกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การใช้ไซต์นี้เท่ากับว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้ไซต์ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลขององค์กร.

ความเป็นส่วนตัว

การใช้ไซต์นี้ยังอยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของดูปองท์ [hyperlink] ซึ่งรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นส่วนตัวหรือไม่ได้ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่คุณส่งหรือรับจากไซต์อาจถูกผู้อื่นสกัดกั้น ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าการรับส่งข้อมูลนั้นๆ ได้รับการเข้ารหัสลับ

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน

ดูปองท์อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบด้วยการอัพเดตการประกาศนี้ การที่คุณใช้ไซต์ต่อหลังจากมีการดัดแปลงแก้ไขดังกล่าวจะก่อให้เกิดการยอมรับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว

ข้อจำกัดในการใช้โดยทั่วไป

ดูปองท์หรือบุคคลภายนอกที่ให้สิทธิ์แก่ดูปองท์จะมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อข้อมูลบนไซต์นี้ ซึ่งเป็นงานที่มีกรรมสิทธิ์ของดูปองท์หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ดูปองท์ให้คุณมีสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด เป็นสิทธิ์ส่วนตัว ไม่ใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้และแสดงข้อมูลบนไซต์นี้เฉพาะในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเท่านั้น และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการโต้ตอบกับไซต์นี้ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสำเนา ดาวน์โหลด แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไขดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงส่วนใดๆ ของข้อมูลบนไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม ยกเว้นดังที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ หากคุณละเมิดส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการสิ้นสุด คุณต้องลบและทำลายข้อมูลที่ได้ดาวน์โหลดไว้และได้พิมพ์ออกมาในทันที คุณไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ (และไม่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) ในหรือต่อไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ บนไซต์นี้

คุณตกลงที่จะไม่ “เฟรม” หรือ “มิเรอร์” ไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนไซต์หรือสามารถเข้าถึงได้จากไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตอื่นใดโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดูปองท์ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ “การลอกเนื้อหาในหน้า” ใดๆ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ อัลกอริทึมหรือโปรแกรมอื่นใด หรือกระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อเข้าถึง ทำสำเนา หรือติดตามตรวจสอบส่วนใดๆ ของไซต์นี้หรือข้อมูลบนไซต์นี้เพื่อทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางของไซต์นี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาใดๆ บนไซต์นี้นอกเหนือไปจากที่ดูปองท์เจตนาไว้และมีให้บริการผ่านไซต์นี้

คุณไม่สามารถ:

(1) พยายามโดยการแฮค การทำเหมืองรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อได้มาซึ่งการเข้าถึงเพื่อ

(2) ทดสอบ สแกน หรือโพรบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของหรือ

(3) ติดตาม ค้นหาเส้นทาง ค้นหาแบบย้อนกลับ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์นี้ คุณลักษณะใดๆ หรือเนื้อหาบนไซต์นี้ หรือระบบหรือเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ของดูปองท์

คุณไม่สามารถใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้ หรือชักชวนให้มีกิจกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของดูปองท์หรือผู้อื่น

ดูปองท์ไม่ได้ติดตามตรวจสอบการโพสต์หรือกิจกรรมอื่นๆ ของคุณบนไซต์เป็นประจำ แต่สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากดูปองท์ทราบถึงการใช้ที่ไม่เหมาะสมของไซต์หรือส่วนใดๆ ของบริการ ดูปองท์จะตอบสนองด้วยวิธีการใดก็ตามที่ดูปองท์เห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียว คุณยอมรับว่าดูปองท์จะมีสิทธิ์รายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายถึงการกระทำใดๆ ที่อาจได้รับการพิจารณาว่ามิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการรายงานที่ได้รับมาอันเกี่ยวกับความประพฤติดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ ดูปองท์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนถึงกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่

ความพร้อมใช้งาน

ดูปองท์มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ (เรียกรวมว่า “บริการ”) ให้แก่ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงทั่วโลก บริการที่นำเสนอในภูมิภาคหนึ่งอาจแตกต่างจากบริการที่นำเสนอในภูมิภาคอื่นเนื่องจากความพร้อมใช้งาน กฎหมายในท้องถิ่นหรือในภูมิภาค สถานะภาพทางกฎหมายที่ควบคุมบังคับ การจัดส่งและการพิจารณาอื่นๆ ดูปองท์ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองว่าผู้ใช้ในภูมิภาคหนึ่งอาจได้รับบริการในภูมิภาคอื่น และดูปองท์สามารถยกเลิกคำสั่งของผู้ใช้หรือเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังไซต์ของภูมิภาคของผู้ใช้รายดังกล่าว หากผู้ใช้พยายามที่จะสั่งให้บริการนำเสนอไซต์ในภูมิภาคอื่น

ข้อมูลที่ดูปองท์เผยแพร่บนเวิลด์ไวด์เว็บอาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงข้ามไปยังผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของดูปองท์ที่ไม่ได้ประกาศหรือมีให้บริการในภูมิภาคของตน การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกว่าดูปองท์มีเจตนาที่จะประกาศถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการในภูมิภาคของคุณ ปรึกษาผู้ติดต่อทางธุรกิจของดูปองท์ในท้องถิ่นของคุณหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการที่อาจมีให้แก่คุณ

บัญชีและความปลอดภัย

บริการบางอย่างที่นำเสนอผ่านไซต์นี้อาจกำหนดให้คุณลงทะเบียนและตั้งชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความลับของชื่อผู้ใช่ รหัสผ่าน และข้อมูลบัญชีอื่นๆ ของคุณรวมถึงสำหรับกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ดูปองท์ทราบในทันทีที่มีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีคุณ คุณอาจต้องรับผิดต่อดูปองท์หรือผู้อื่นสำหรับการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นผลมาจากการที่คุณไม่สามารถเก็บข้อมูลบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ

ลิงก์

จากดูปองท์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ไซต์นี้อาจได้รับการลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือได้รับการดูแลรักษาโดยดูปองท์ ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดการลงนามรับรองไซต์ดังกล่าวโดยดูปองท์ คุณยอมรับว่าดูปองท์กำลังจัดหาไซต์เหล่านี้ให้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และคุณตกลงว่าดูปองท์จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือลิงก์ใดๆ ที่แสดงบนไซต์ดังกล่าวซึ่งคุณอาจได้รับการเชื่อมโยง นอกจากนี้ คุณตกลงว่าดูปองท์จะไม่มีความรับผิด ภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบต่อการติดต่อ การส่งเสริมการขาย หรือการซื้อระหว่างคุณและเจ้าของหรือผู้ให้บริการไซต์ดังกล่าว

จากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไปยังดูปองท์

คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของดูปองท์ตราบเท่าที่:

 • คุณจะไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีเฟรมหรือเส้นขอบรอบหน้าหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของดูปองท์หรือใช้เทคนิคอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพหรือการปรากฏของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของดูปองท์ในลักษณะใดก็ตาม
 • คุณจะไม่สร้างการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการของดูปองท์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง
 • คุณจะไม่จำลองข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของดูปองหรือโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของดูปองท์
 • คุณจะไม่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับดูปองท์
 • คุณจะไม่ตีความว่าดูปองท์อนุมัติหรือรับรองฝ่ายที่มีการลิงก์ เว็บไซต์ของฝ่ายที่มีการลิงก์ หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของฝ่ายที่มีการลิงก์ซึ่งนำเสนอในลักษณะใดก็ตาม
 • ;คุณจะไม่แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้หลงผิดเกี่ยวกับดูปองท์หรือทำให้ค่าความนิยมที่เกี่ยวกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของดูปองท์เสียหาย
 • ไซต์ที่ลิงก์ไม่ได้มีเนื้อหาที่อาจได้รับการตีความว่าเป็นการเหยียดหยาม การข่มขู่ การคุกคาม การดูหมิ่นหรือความน่ารังเกียจ ความรุนแรงเกินเหตุ หรือละเมิดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และ
 • ไซต์ที่ลิงก์ไม่ได้มีเนื้อหาที่อาจได้รับการตีความว่าน่ารังเกียจ ลามก หรือเปิดเผยทางเพศ

ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะได้รับการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของดูปองท์ ฝ่ายที่มีการลิงก์ตกลงว่าดูปองท์อาจยุติการอนุญาตให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของดูปองท์ได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของตนแต่ผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ฝ่ายที่มีการลิงก์ตกลงว่าจะลบลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของดูปองท์ทั้งหมดในทันที

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของดูปองท์เท่ากับว่าฝ่ายที่มีการลิงก์ตกลงที่จะปกป้อง ชดและใช้ให้แก่ดูปองท์และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และหุ้นส่วนธุรกิจของดูปองท์จากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และความรับผิดทั้งหมดอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอันเกิดจากลิงก์ดังกล่าว ดูปองท์จะไม่มีความรับผิดใดๆ สำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลตามมาซึ่งเกี่ยวกับการลิงก์หรือการใช้ลิงก์ดังกล่าว ดูปองท์ไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับลิงก์ดังกล่าว

ข้อความปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

การใช้ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไซต์นี้อาจมีความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาดที่อาจกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลในไซต์ ข้อมูลไม่ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระหรือได้รับการรับรองความถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากดูปองท์ ดูปองท์ไม่ได้รับประกันในความถูกต้องแม่นยำหรือความตรงตามเวลาของข้อมูล ดูปองท์ไม่มีความรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูล ไม่ว่าที่จัดไว้ให้โดยดูปองท์หรือบุคคลภายนอก

ไซต์นี้จัดไว้ให้แก่คุณ “ตามที่เป็น” และ “ในที่ที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ดูปองท์ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันสำหรับข้อมูล บริการหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นของตนและที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ในส่วนที่เกี่ยวกับไซต์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่บนไซต์ เราปฏิเสธเงื่อนไข การรับรองและการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย โดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไว้ในที่นี้ ดูปองท์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับค่าเสียหายประเภทใดก็ตามอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การใช้ไซต์นี้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้ของคุณ ถึงแม้ว่าดูปองท์จะได้รับคำแนะนำล่วงหน้าถึงความสามารถในการเกิดความเสียหายดังกล่าว

ข้อยกเว้นสำหรับพลเมืองของสหภาพยุโรป: หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป ดูปองท์ไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของตนสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ

ความไม่ถูกต้องแม่นยำหรือข้อผิดพลาด

คำอธิบาย รูปภาพ และการนำเสนออื่นใดของผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องแม่นยำและข้อผิดพลาด ดูปองท์ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองอันเกี่ยวข้องกับความถูกต้องแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ ราคาและการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงในเวลาใดก็ตามด้วยดุลยพินิจของดูปองแต่ผู้เดียวโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

ดูปองท์จะมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ซึ่งทำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในราคาที่ไม่ถูกต้อง ดูปองท์จะมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและจะมีการคิดค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตของคุณหรือไม่ หากมีการคิดค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับการซื้อแล้วและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก ดูปองท์จะออกเครดิตคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในทันที

กฎหมายท้องถิ่นและการควบคุมการส่งออก

ดูปองท์ควบคุมและให้บริการไซต์นี้จากสหรัฐอเมริกา ข้อมูลและบริการบนไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดตามที่ใช้กับสิทธิ์การใช้งานและการส่งมอบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศเป็นระยะๆ โดยรวมถึงกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐฯ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีต่อๆ มาซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ส่วนส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ หรือสำนักงานอนุญาตการส่งออกของสหรัฐฯ ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนเส้นทางของข้อมูลดังกล่าวโดยขัดแย้งกับกฎหมายสหรัฐฯ ไม่ว่าข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับผ่านการใช้ไซต์ไม่สามารถได้รับ ส่ง ถ่ายโอน หรือส่งกลับออกไป ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังประเทศที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศหรือประชาชนของประเทศเหล่านั้น และไม่สามารถใช้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับนิวเคลียร์ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ หรือโครงการขีปนาวุธ ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐฯ ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและยอมรับว่ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขอรับใบอนุญาตเพื่อส่งออกหรือส่งกลับออกไปตามที่จำเป็น

หากคุณใช้ไซต์นี้จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัิตตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกและนำเข้าในท้องถิ่น

เครื่องหมายการค้า

โลโก้รูปวงรีของ DuPont, DuPont™, The miracles of science™ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย™ หรือ ® ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ E. I. du Pont de Nemours and Company หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าของดูปองท์ไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของดูปองท์

ความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ

ขณะที่ดูปองท์ใส่ใจในความคิดเห็นและคำแนะนำอยู่เสมอ เราพบว่าบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่ส่งมาให้เรามีอยู่ในแหล่งอื่นๆ แล้วซึ่งรวมถึงการเผยแพร่หรือการทำงานของพนักงานของเรา  จึงอาจทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นหรือคำแนะนำ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงเลือกให้การประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะแสดงแก่เราได้  แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งความคิดเห็นของคุณให้ดูปองท์และโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดก็ตามที่คุณอาจพูดหรือเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ส่ง ยกเว้นในกรณีที่ดูปองท์เข้าทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งมา สิ่งใดๆ ที่ส่งให้แก่ดูปองท์หรือบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ กระบวนการ ข้อมูล การตลาด หรือแผนการส่งเสริมการขายจะทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ดูปองท์จะไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการเก็บรักษาความลับของสิ่งที่ส่งมาหรือได้รับสิ่งที่ส่งมาโดยเป็นความลับ
 • ดูปองท์จะไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาหรือตอบกลับผู้ส่ง
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของสิ่งที่ส่งจะเป็นไปตามความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์เท่านั้น
 • ดูปองท์จะเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการชำระเงินที่ทำขึ้นสำหรับสิ่งที่ส่ง หากมี
 • ผู้ส่งรับประกันว่าได้รับสิทธิ์ในการทำสิ่งที่ส่งและสิ่งที่ส่งไม่ได้ละเมิดภาระหน้าที่ใดๆ ที่ผู้ส่งมีในปัจจุบันหรือในฐานะอดีตพนักงานของฝ่ายอื่นๆ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และไซต์

ดูปองท์ยินดีรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับไซต์นี้และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของดูปองท์ ตราบที่เป็นไปตามย่อหน้าข้างต้น คุณสามารถให้ความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ หรือที่อื่นๆ ที่กำหนดไว้บนไซต์นี้ ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณให้ไว้จะไม่เป็นความลับและดูปองท์อาจใช้ความคิดเห็นเหล่านั้นโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ยกเว้นสำหรับการใช้บังคับกฎหมายในท้องถิ่น การกระทำใดๆ อันเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติเรื่องตัวเลือกหรือกฎหมายขัดกันของเขตอำนาจศาลใดๆ คุณตกลงที่จะเสนอให้เขตอำนาจศาลของศาลที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเดลาแวร์พิจารณาการแก้ปัญหาของข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือการใช้ไซต์ของคุณ

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่ส่งมายังไซต์นี้หรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ บทกฎหมายและกฎระเบียบในการติดต่อสื่อสารบางอย่าง และกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่นๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณหรือการกระทำของบุคคลใดๆ ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว คุณจะปกป้อง ชดและใช้ให้แก่ดูปองท์และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และหุ้นส่วนธุรกิจของดูปองท์จากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และความรับผิดทั้งหมดอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอันเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับ เกิดจาก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการเรียกร้องหรือความต้องการจากบุคคลภายนอกที่การใช้ไซต์ของคุณหรือการใช้ไซต์โดยบุคคลใดๆ ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณมีส่วนร่วมในบริเวณที่โพสต์หรือสิ่งที่คุณส่ง) โดยละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใดๆ

ลิขสิทธิ์ © 2013, 2014 DuPont หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ โลโก้รูปวงรีของ DuPont, DuPont™, The miracles of science™ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย ® หรือ ™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ E.I. du Pont de Nemours and Company หรือบริษัทในเครือ