ความยั่งยืน

แนวทางด้านความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา นับตั้งแต่การลดผลกระทบจากการดำเนินงาน การสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ไปจนถึงการตอบโจทย์ความท้าทายระดับโลกในอนาคต

ในขณะที่ประชากรทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเผชิญกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงในการแก้ปัญหาที่ยากมากที่สุดของโลกด้วยแนวทางที่ยั่งยืน การจัดหาอาหารสำหรับประชากรโลก การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการหาแนวทางดูแลแก้ไขในระยะยาวซึ่งต้องใช้นวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาตร์เป็นตัวขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยลำพัง เราจึงทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล บริษัทอื่นๆ และองค์กรอิสระทั่วโลก เพื่อคิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปสู่โซลูชั่นที่ยั่งยืนและคงอยู่ได้ในระยะยาวควบคู่ไปกับห่วงโซ่คุณค่าของเรา