ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ไกรสิทธิ์

ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและประธานจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย