ข้าวพันธุ์ผสมช่วยปรับปรุงผลผลิตข้าวให้ดียิ่งขึ้นภายใต้สภาพความเค็มสูง

ภาพยนตร์ความยาว 2 นาทีนี้กล่าวถึงประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสามารถปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูงโดยใช้ระบบการทำนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในภูมิภาคที่รู้จักกันว่าเป็นวิธีการทำนาข้าวหลังจากนากุ้ง  การหมุนเวียนที่ดินของเกษตรกรเพื่อใช้ในการทำนาข้าวสลับการทำนากุ้งทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ของตน

ความยุ่งยากเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการทำนากุ้ง เมื่อผลผลิตข้าวลดน้อยลงเพราะดินที่ใช้ในการทำนามีระดับความเค็มสูงอัน เนื่องมาจากน้ำเกลือที่ใช้ในการสร้างผลผลิตกุ้ง  และส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ผสมเปิด (Open Pollinated Varietal หรือ OPV) ได้รับผลกระทบจากสภาพของค่า pH ที่ไม่เอื้ออำนวย

เราเปิด เผยถึงวิธีการที่ดูปองท์ไพโอเนียทำงานกับเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อแนะนำให้รู้จักเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม PHB71 ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้ผลในการรับมือกับความท้าทายอันเนื่องมาจากวิธีการทำนา ข้าวหลังการทำนากุ้ง  เมล็ดพันธุ์ข้าว PHB71 ในแบรนด์ Pioneer® ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทนต่อความเค็มในดินที่อยู่ในระดับสูงได้ดี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อเฮกตาร์ได้ 30%-40% เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ข้าว OPV

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
DuPont Pioneer

ลิขสิทธิ์ © 2012 E. I. du Pont de Nemours and Company  สงวนลิขสิทธิ์