การจัดการธุรกิจ

แบบบูรณาการ /

ห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีจะไม่มองแค่เรื่องของการเงินแต่จะมองรอบด้านถึงองค์ประกอบในด้านการปฎิบัติการ ทรัพยากรจำนวนมากมักจะถูกนำไปใช้บริหารความเสี่ยงทั้งในการผลิตการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ส่วนใหญ่จะถูกบริหารแบบแยกส่วนระหว่างหน่วยงานสำคัญ (Silo) เมื่อทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน องค์กรจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา