น้ำมันและแก๊ส 

DSS ได้ทำงานกับบริษัทน้ำมันและแก๊สทั่วโลกเพื่อลดความเสี่ยงและขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการ ปฎิบัติการตลอดห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา