การทำเหมือง

ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

โซลูชั่นสำหรับการทำเหมืองของดูปองท์ ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ร้ายแรงที่สุดในธุรกิจนี้ได้เป็นจำนวนมาก

ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้โลกและทรัพยากรของโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกที่กำลังพัฒนาในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีบทบาทสำคัญอันเนื่องมาจากความต้องการทรัพยากรขั้นปฐมภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐกิจเกิดใหม่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการสกัด ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลมากขึ้นและ/หรือมีประเด็นความท้าทายทางด้านการเมือง การเพิ่มขนาดของโครงการและความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการผลิต และความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

ดูปองท์มีความเชี่ยวชาญ มีศาสตร์และนวัตกรรมที่สามารถช่วยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในการแก้ปัญหาความท้าทายอันเร่งด่วนเหล่านี้ได้

เราคิดค้นและประสานความร่วมมือกับบริษัท หน่วยงานรัฐบาล ผู้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบวัสดุประสิทธิภาพสูงอันเกิดจากการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด เช่น Kevlar®, Tyvek®, Tychem®, Nomex®, Hytrel®, Delrin® เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ 

นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมในการทำงานทั่วโลก ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเหมืองได้