เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

นโยบายนี้กำหนดความรับผิดชอบของดูปองท์ เพื่อป้องกันสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกเก็บ หรือ ใช้โดยดูปองท์ ในแนวทางของการดำเนินธุรกิจของดูปองท์ กรอบของนโยบายนี้ ประกอบด้วยการเก็บ และการใช้ของพนักงาน, ลูกค้า, Supplier และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอื่นๆ ตามมาตรฐานระดับโลก, ดูปองท์ และ บริษัทในเครือจะกำหนดและรักษาขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 
 เราเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของบุคคล:
 ดูปองท์รับผิดชอบสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นอย่างสูง และ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล ดูปองท์จะพิจารณาเป็นระยะในการเก็บ, การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความมั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
 
 เรามีหนังสือบอกกล่าวการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 ดูปองท์จะมีหนังสือบอกกล่าว เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บสอดคล้องกับกฎหมายที่เหมาะสม หนังสือบอกกล่าวทุกฉบับจะอธิบายความจำเป็นสำหรับข้อมูล และอธิบายว่าจะใช้ข้อมูลอย่างไร
 
 เราได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว/การเลือกใช้ข้อมูล
 ตามขอบเขตที่จำเป็นตามกฎหมายที่เหมาะสม, ดูปองท์จะรักษาขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อความมั่นใจว่า ข้อมูลที่อ่อนไหวถูกเก็บด้วยการอนุญาตอย่างชัดเจน
 
 เราประมวลผลและกระจายข้อมูลสอดคล้องกับหนังสือบอกกล่าว
 ดูปองท์จะเก็บรวบรวม และ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวที่ให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ดูปองท์อาจจะตัดสินใจนำลักษณะสำคัญที่สามารถระบุตัวบุคคลจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ และผลของข้อมูลที่อาจจะใช้สำหรับจุดประสงค์ทางสถิติ, ข้อมูลย้อนหลัง, หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือ อื่นๆ สอดคล้องกับกฎหมาย
 
เราให้ความปลอดภัยของข้อมูล
 ดูปองท์จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, และป้องกันความสมบูรณ์ข้อมูลแต่ละชนิด
 
 เราให้บุคคลสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลของพวกเขา
 ดูปองท์จะรักษาขั้นตอนการดำเนินการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ของพวกเขา และแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สมบูรณ์, หรือมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม
 
 เราต้องให้คนอื่นๆ ซึ่งประมวลผลข้อมูลของดูปองท์ปฏิบัติตามกฎหมาย
 ดูปองท์จำเป็นต้องให้บุคคลอื่นๆ ซึ่งครอบครอง หรือ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจาก หรือ ต่อ ดูปองท์, รวมถึง บุคคลซึ่งได้รับการประสานเพื่อให้บริการช่วยเหลือ, มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 
 เราให้แนวทางเพื่อดำเนินการร้องเรียน
 ดูปองท์จะเผยแพร่ขั้นตอนสำหรับตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนที่สำคัญจากขั้นตอนดำเนินการปกติของบริษัทในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 
 เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย หรือ คำสั่งศาล
 ดูปองท์จะถือว่าได้รับอนุญาตให้ หรือ จำเป็นตามกฎหมาย หรือ คำสั่งศาล, เก็บรวมรวบ, ใช้, ถ่ายโอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า (ตัวอย่างเช่น การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่)
 
 เราจะกำหนดให้วิธีดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามนโยบายของ DuPont
 ดูปองท์จะกำหนดให้การดำเนินงาน, นโยบาย, หลักปฏิบัติ และแนวทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามนโยบายนี้
 
 EU-US Safe Harbor
 ตามขอบเขตที่ดูปองท์รับรองต่อ EU-US Safe Harbor ในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรในเขตเศรษฐกิจยุโรป, ดูปองท์จะปฏิบัติตาม EU-US Safe Harbor Principles ซึ่งสามารถพบได้ใน www.export.gov/safeharbor 

 เรารักษาความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
 ดูปองท์รักษาสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงนโยบายนี้ หรือ หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่เห็นสมควร
 ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, กรุณาติดต่อเราที่ info@dupont.com, ในหัวข้อ, “privacy”