คุณสุนทรี ธาราธิคุณ

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย