คุณณัฏฐพล ถิระศรุตานันท์

ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food Ingredients, DuPont Nutrition & Health