Thailand Food Innovation Forum

Thailand Food Innovation Forum

Theme: Food Innovation for Health and Wellness

กรุณาดาวน์โหลด กำหนดการของงานสัมมนา

 

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและหันมาบริโภคอาหารที่ส่งเสริมโภชนาการมากขึ้น ดังนั้น อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารของโลกในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of the World”  ผู้ประกอบการไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกไปสู่ตลาดโลก โดยได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้จากการศึกษาวิจัยตลาดและเทคโนโลยีด้านอาหารใหม่ๆ มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ที่ดูปองท์ ธุรกิจอาหารและโภชนาการเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดธุรกิจหนึ่ง เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราผ่านทางศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหา เราช่วยเชื่อมต่อลูกค้าในประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกของดูปองท์เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นด้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดังนั้น บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนา Thailand Food Innovation Forum ภายใต้หัวข้อ “Food Innovation for Health and Wellness”  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการฉลองโอกาสที่ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยได้เปิดดำเนินการครบรอบ 3 ปี

การสัมมนาครั้งนี้ ทางบริษัทได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร เครือเบทาโกร รวมทั้งผู้บริหารของดูปองท์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ การศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย

ดู ประวัติวิทยากร