YSC_01
เยาวชนร่วมเรียนรู้ผ่านการทดลองด้านอาหารและพลังงาน

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นภารกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งต้องเริ่มจากการปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อปูทางสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายรูปกับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์

ดังนั้น บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโลก จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์ หรือ DuPont Young Scientist Camp ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์เพื่อความยั่งยืน ด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและที่ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. กล่าวว่า  “สวทช. มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ มีคุณภาพของประเทศ ตลอดระยะเวลา 3 วันของกิจกรรมค่ายนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านอาหารและพลังงานจากวิทยากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ ขอบคุณดูปองท์ที่ให้การสนับสนุนและทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี”

นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วันนี้โลกมีประชากร 7 พันล้านคน และจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน คาดว่าภายในปี 2050 โลกจะมีประชากรถึง 9 พันล้านคน ดังนั้นโลกจึงเผชิญกับความท้าทายด้านอาหารและพลังงานอย่างมาก ดูปองท์ยินดีที่ได้ร่วมมือกับสวทช. อีกครั้ง เพื่อจุดประกายและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่มีศักยภาพ ดูปองท์เชื่อว่าเราจะสามารถจัดการกับความท้าทายด้านอาหารและพลังงานในอนาคต ได้โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอาหาร และพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์ยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจในวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติและทดลองจริง โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำแนะนำอยู่ตลอด”

ด้านนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวถึงการจัดค่ายครั้งนี้ว่า “เราเลือกจัดค่ายให้นักเรียนมัธยมต้น เพราะเป็นช่วงที่เด็กกำลังค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไร เราจึงอยากเปิดมุมมองให้เขาสนใจและเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เด็กเห็นว่าวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดย 70% ของกิจกรรมเป็นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกตและมีการจดจำเรียนรู้ได้ลึกซึ้งมาก ขึ้น เด็กๆได้ทำการทดลองที่สนุกสนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและพลังงาน  อาทิ มหัศจรรย์เอ็นไซม์ที่สามารถย่อยสลายชีวมวลเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นน้ำตาลและ เชื้อเพลิงเหลว การสกัด DNA จากผักและผลไม้ การทดลองวัสดุชีวภาพจากแป้งข้าวโพด และการทดลองประดิษฐ์พลังงานแสงอาทิตย์”

ด.ช. ถกล กิจรัตนเจริญ หรือ น้องกอล์ฟ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเยาวชนที่มาเข้าค่าย กล่าวว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมมีความรู้ด้านอาหารและพลังงานเพิ่มมากขึ้น ผมประทับใจการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับชุดชาร์จพลังงานโซล่าร์เซลล์และชุด ไฟฉายและพัดลม ซึ่งผมมองว่าความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆด้านพลังงานทด แทนได้”

ด้าน คุณชาตรี ตั้งอมตะกุล นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาสอนเด็กๆทำกิจกรรมการทดลองประกอบแผงวงจรไฟฟ้า กล่าวว่า ผมมั่นใจว่าเด็กจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ อย่างน้อยเด็กจะได้เรื่องการฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นเหตุ เป็นผล ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึกสมาธิ และผมก็หวังว่าเด็กจะนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอด กับสิ่งอื่นๆในอนาคต

ส่วน ด.ญ. ศวัสมน ใจดี หรือ น้องไอเดีย นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กล่าวว่า “ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และสนใจในด้านชีววิทยา และเมื่อเห็นการรับสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์ทางอินเตอร์เน็ต จึงไม่รีรอที่จะเขียนเรียงความส่งทันทีและหนูก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้า ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์ เพราะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก หนูได้ทั้งความรู้นอกห้องเรียน ได้ทั้งเพื่อนใหม่ และพี่ๆทีมงานก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี การทดลองโปรดของหนูคือ การทดลองที่ใช้เอนไซม์ย่อยสลายฟางข้าว โดยเราสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายชีวมวลโดย ใช้เอนไซม์ได้

ด้าน ด.ญ.ชฎาพร กุนุ หรือ น้องแคท  นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “การทดลองที่ชอบที่สุดคือการทดลองสกัดดีเอ็นเอจากพืชผลไม้ เช่น กล้วย หัวหอมใหญ่ สับปะรด มะเขือเทศ  โดยนำไปปั่นด้วยความเร็วสูง แล้วกรองเอาน้ำใส่บีคเกอร์ไว้ จากนั้นเติมน้ำยาล้งจาน ผงเนื้อนิ่ม และแอลกอฮอล์ แล้วเขย่าเล็กน้อย จะเห็นว่ามีเส้นใยสีขาว คือ DNA ที่สกัดได้ การทดลองนี้สนุกมากและหนูรู้สึกตื่นเต้นกับผลที่ได้ และยังทำให้หนูเปลี่ยนความคิดจากที่เคยคิดว่า DNA เป็นเรื่องไกลตัว และเข้าใจยาก แต่จากการทดลองวันนี้ หนูจึงรู้ว่าเรื่อง DNA เป็นสิ่งใกล้ตัว เพียงแต่เราต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว”

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดูปองท์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการของโลกในปัจจุบันและ อนาคตอันใกล้ และนับเป็นการจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มาก ขึ้น ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะมีส่วนทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก และเยาวชนที่มีศักยภาพเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความ ยั่งยืนด้านอาหารและพลังงานต่อไป

                                                                                   # # #

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ / คุณภาวินี ศรีประพัฒน์

ดูปองท์ ประเทศไทย โทร. 02-6594000 ต่อ 4075, 4077 หรือ 081-710-1986